Skip to main content Skip to search

Regulamin serwisu GepardLogistic

 

 1. Definicje

 

Usługodawca – GEPARD IMPORT SP Z O O Zgorzelec 59-900  Warszawska 52/9 KRS: 0000667323, NIP: 6152051354, REGON: 366743619

Dni robocze – dni, nie obejmujące sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy

Nadawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,  wysyłająca przesyłkę do Odbiorcy

Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna wskazana przez Nadawcę jako odbiorca przesyłki

Zleceniodawca – podmiot który zleca Usługodawcy wykonanie usługi przewozowej, Zleceniodawcą może być Nadawca, Odbiorca lub osoba trzecia

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca umowę przewozu niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przewóz przesyłek – świadczone przez Usługodawcę usługi, nie mające charakteru powszechnego i nie stanowiące usługi pocztowej, polegające na zarobkowym, przyspieszonym przewozie i doręczaniu przesyłek w przewidywanym lub gwarantowanym terminie zgodnie z przepisami Ustawy z 15.11.1984 r. prawo przewozowe (tekst jednolity) Dz.U. nr 50, poz.601 z 2000 r. ze zm.;

Przesyłka – paczki, pakunki, pojemniki lub worki przyjmowane, przewożone i doręczane w ramach jednego listu przewozowego;

Kurier – osoba fizyczna, wykonująca czynności, mające na celu wykonanie umowy przewozu przesyłki, tj. przyjmowanie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki

List przewozowy – dokument stanowiący dowód zawarcia umowy przewozu

Waga – całkowita waga przesyłki wraz z opakowaniem wyrażana w kilogramach, dekagramach lub gramach

Strona internetowa serwisu / Serwis – platforma internetowa, umożliwiająca zamówienie usług kurierskich i zarządzanie przesyłkami, której adres to: www.gepardlogistic.com

Zamówienie – składane przez Zleceniodawcę zlecenie wykonania usługi przewozu rzeczy
Usługa – udostępnienie przez Zleceniodawcę usług kurierskich i przewozowych świadczonych przez Przewoźnika

Przewoźnik – firma kurierska współpracująca z usługodawcą. Odpowiada za należyte wykonanie usługi transportowej

Przesyłka/Przesyłka kurierska – przesyłka wysłana do Odbiorcy po wypełnieniu danych przez formularz zamówień w Serwisie

Paczkomat – urządzenie, elektroniczna szafa depozytowa, umożliwiająca osobie upoważnionej nadawanie lub/i odbiór znajdujących się w nim Przesyłki paczkomatowej. Aktualny wykaz paczkomatów zamieszczony jest na stronie: www.paczkomaty.pl

Konto PrePaid – konto zasilone przez Użytkownika kwotą wyrażoną w PLN w celu  późniejszego jej wykorzystania do płatności za usługi oferowane przez Serwis

Konto PostPaid – konto firmowe, którego Użytkownik dokonuje płatności na  podstawie faktury VAT wystawianej na koniec każdego miesiąca. Faktura jest wystawiana za zrealizowane usługi.

Pobranie/COD – przesyłka kurierska, której warunkiem odbioru przez adresata jest  wręczenie kurierowi kwoty wyrażonej w PLN umieszczonej na liście przewozowym przez nadawcę przesyłki.

Etykieta – dokument dołączany do każdej Przesyłki. W przypadkach Usługi kurierskiej wykonywanej za pomocą Kuriera DHL, Kuriera UPS lub Kuriera FedEx podpisana przez Kuriera odbierającego część Etykiety lub jej kopia może zastąpić List przewozowy i staje się dowodem przekazania Przesyłki Kurierowi w celu zrealizowania Usługi kurierskiej.

 

 1. Przewoźnicy dostępni w Serwisie Usługodawcy
   1. DPD Polska Sp. z o. o. (Dynamic Parcel Distribution) z siedzibą w Warszawie 02-274, ul. Mineralna 15, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368, NIP: 526-020-41-10, Regon 012026421 zwane dalej DPD
    1. Regulamin przewoźnika znajduje się pod adresem https://www.dpd.com.pl/var/dpd/storage/original/application/787a78f706f5c18970b8f181b6bf294b.pdf
    2. Przewoźnik obsługuje krajowe przesyłki paletowe i paczkowe oraz zagraniczne przesyłki paletowe oraz paczkowa
   2. GLS Sp. z o.o.  (General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.) z siedzibą w Głuchowie, gmina Komorniki (62-052), przy ul. Tęczowej 10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII KRS pod numerem 0000005009, nr NIP 785-15-61-831, o kapitale zakładowym w wysokości 16 311 638,00 zł, zwane dalej GLS
    1. Regulamin przewoźnika znajduje się pod adresem https://gls-group.eu/PL/pl/regulamin
    2. Przewoźnik obsługuje zagraniczne przesyłki paczkowe
   3. K-EX Spółka z o.o., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, zarejestrowany pod numerem KRS 0000326471 w Sądzie Rejonowym w Kielcach, NIP 959-18-56-995, Regon 260287537,z kapitałem zakładowym 1 100 000 PLN w całości opłaconym, zwany dalej K-EX świadczy na zlecenie przedsiębiorców usługi przewozu lub usługi pocztowe przesyłek polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek w obrocie krajowym. zwany dalej KEX/GEIS
    1. Regulamin przewoźnika znajduje się pod adresem
     http://www.k-ex.pl/pdf/kex/regulamin.pdf
    2. Przewoźnik obsługuje krajowe przesyłki paczkowe
   4. InPost Express Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 30-624, ul. Malborska 130, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 543759, NIP: 679-31-08-059, Regon 360781085. zwany dalej InPost Kurier
    1. Regulamin przewoźnika znajduje się pod adresem
     https://twoj.inpost.pl/file/64.pdf
    2. Przewoźnik obsługuje krajowe przesyłki paczkowe
   5. InPost Paczkomaty Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 30-624, ul. Malborska 130, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000255841, NIP: 679-31-08-059, Regon 120246484.
    1. obsługujący przesyłki krajowe paczkowe z odbiorem w elektroniczne szafie depozytowej pod marką Paczkomaty
     1. Regulamin usługi znajduje się pod adresem:
      https://paczkomaty.pl/file-show/57/regulamin-swiadczenia-uslugi-paczkomaty-24-7-przez-inpost-paczkomaty-sp-z-o-o-obowiazujacy-od-25-12-2014.pdf
    2. obsługujący zagraniczne przesyłki paczkowe pod marką InPost CrossBorder
     1. Regulamin usługi znajduje się pod adresem https://b2b.paczkomaty.pl/pl/cross-border/regulaminy
   6. ET Logistik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-236, ul. Annopol 3, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000053574, NIP: 5261025183, Regon 010972267 realizująca usługę kurierską zwany dalej ETL
    1. Regulamin przewoźnika znajduje się pod adresem
     http://www.etlogistik.com/Upload/Files/pl/docs/REGULAMIN%20ETL%20(aktualizacja%2020150701).pdf
    2. Przewoźnik obsługuje krajowe przesyłki paletowe oraz paczkowe
   7. DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 47237, kapitał zakładowy 21.892.500 PLN, NIP 527-00-22-391 zwany dalej DHL
    1. Regulamin przewoźnika znajduje się pod adresem
     http://www.dhl.com.pl/content/dam/downloads/g0/express/shipping/terms_condiitions/international/terms_conditions_of_carriage_pl_pl.pdf
    2. Przewoźnik obsługuje krajowe przesyłki paletowe oraz paczkowe
   8. PEKAES S.A. z siedzibą w Błoniach, pod adresem Spedycyjna 1, 05-870 Błonie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem 22906, NIP 5270104717, REGON 000982285, Kapitał zakładowy 30 520 870 PLN opłacony w całości
    1. Regulamin przewoźnika znajduje się pod adresem
     https://pekaes.pl/pl/dla-klienta.html?file=files/pekaes/media/dla_klienta/rebranding/Ogolny%20Regulamin%20Swiadczenia%20Uslug%20-%20obowiazujacy%20od%201%20wrzesnia%202016.pdf
    2. Przewoźnik obsługuje krajowe przesyłki paletowe 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady, warunki oraz sposób świadczenia usług na rzecz Zleceniodawcy,  za pośrednictwem serwisu
 2. Serwis świadczy usługę, polegającą na umożliwieniu złożenia zamówienia Usługi Kurierskiej. Jednocześnie serwis nie wykonuje Usługi Kurierskiej. Jest ona wykonywana wyłącznie przez Przewoźnika, przy pomocy której umożliwione zostanie złożenie zamówienia.
 3. Regulamin obowiązuje od momentu jego zaakceptowania w formularzu logowania, formularzu rejestracji nowego konta, bądź w formularzu zlecenia realizacji usługi kurierskiej.
 4. Zarejestrowany klient jest zobowiązany do nieujawniania osobom trzecim danych, umożliwiających dostęp do swojego konta. Usługi, które zlecone zostaną za pośrednictwem konta Klienta, traktowane będą, jako zamówione przez Klienta.

 

 1. Oświadczenia i zobowiązania Zleceniodawcy

 

 1. Zleceniodawca oświadcza, że dane przekazane Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu są prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
 2. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty Usługodawcy wynagrodzenia wynikającego z Cennika.
 3. Zleceniodawca oświadcza, iż wydrukuje i przekaże Kurierowi podczas odbioru Przesyłki Etykietę i/lub List przewozowy.
 4. Zleceniodawca ma obowiązek dopilnować, aby Przesyłka została właściwie zapakowana i zabezpieczona, tak aby możliwe było jej dostarczenie w stanie nieuszkodzonym.
 5. Zleceniodawca zobowiązuje się dołożyć starań, aby przesyłka została odebrana w docelowym miejscu. Dowodem dokonania odbioru jest List przewozowy lub Etykieta, które muszą zostać zachowane w celu ewentualnej reklamacji.
 6. Zleceniodawca zobowiązuje się poinformować Odbiorcę, iż w przypadku widocznego ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki, konieczne jest sporządzenie przez Odbiorcę protokołu szkody, w obecności przedstawiciela Przewoźnika i podpisanie go przez przedstawiciela Przewoźnika doręczającego Przesyłkę oraz przez Odbiorcę.
 7. Przesyłka nie będzie zawierała przedmiotów zabronionych, wskazanych w paragrafie 6 niniejszego Regulaminu.

 

 1. Zawarcie umowy, rejestracja i korzystanie z Serwisu

 

   1. Umowę zawrzeć można drogą elektroniczną lub w siedzibie firmy Usługodawcy.
   2. W przypadku podpisywania umowy drogą elektroniczną, należy podpisaną i podpieczętowaną umowę odesłać na adres Usługodawcy lub przesłać drogą mailową na adres: kontakt@gepardlogistic.com
   3. Korzystanie z usług, które świadczone są przez Usługodawcę odbywa się za pośrednictwem Serwisu, po wcześniejszym założeniu konta.
   4. Warunkiem wymaganym do rejestracji jest posiadanie aktywnego adresu e-mail. Niezbędny jest do potwierdzenia rejestracji, a także weryfikacji konta i rozliczeń (faktury VAT, faktury proforma, wezwania do zapłaty, dociążenia, noty obciążeniowe, korekty faktur VAT). Jest powiązany z kontem i stanowi formę identyfikacji.
   5. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystanie pozostawionych danych  przez Usługodawcę, do celów prawidłowego wykonywania zleconych usług. Jednocześnie oświadcza, iż podane dane są prawdziwe.
   6. Za szkody, mogące wyniknąć z błędnego wprowadzenia danych do Serwisu (danych adresowych adresata lub nadawcy, cech przesyłki). Przewoźnik może odmówić przyjęcia i realizacji Zlecenia, w przypadku nieprawidłowych danych o cechach przesyłki.
   7. Termin, warunki realizacji Zlecenia w ramach Serwisu, dla wybranego Przewoźnika określone są Regulaminem Przewoźnika.

 

 1. Realizacja i rozliczenie przesyłek COD
   1. Środki za przesyłki COD zwracane są w terminie 7 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego od daty rozładunku
   2. Za termin zwrotu środków z tytułu przesyłki pobraniowej uznaje się datę obciążenia konta usługodawcy
   3. Wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: pobrania@gepardlogistic.com
   4. Termin zwrotu pobrania może ulec wydłużeniu do 60 dni w przypadku przesyłek:
    1. rejestrowanych poza Serwisem
    2. zwrotnych
    3. przeadresowanych
    4. których wartość pobrania została zmieniona poza Serwisem

 

 1. Realizacja zamówień (przesyłek kurierskich), modyfikacja oraz ich anulowanie

 

   1. Użytkownik może złożyć Zamówienie za pośrednictwem Serwisu, 7 dni w tygodniu, całodobowo.
   2. Zamówienie złożone w sobotę, niedzielę oraz święta, przyjmowane będzie do realizacji, w następnym po wolnym, dniu roboczym.
   3. Klient ma możliwość modyfikacji zlecenia, tylko i wyłącznie poprzez anulowanie aktualnego zamówienia i utworzenie nowego, zmodyfikowanego.
   4. Użytkownik ma możliwość anulowania Zamówienia, o ile nie została podjęta próba wykonania Usługi Kurierskiej.
   5. Zwrot środków za anulowanie przesyłek zleconych Przewoźnikom: Inpost Kurier, DHL oraz K-EX następuje automatycznie, o ile Przewoźnik potwierdzi przyjęcie unieważnienia zlecenia.
   6. Zwrot środków za anulowanie przesyłek w przypadku Przewoźników, niewymienionych w punkcie 5 niniejszego paragrafu, następuje do 21 dni roboczych.
   7. Klient ma prawo do szybszego zwrotu kosztów za anulowanie przesyłek, kontaktując się z Usługodawcą, pod adresem: kontakt@gepardlogistic.com.
   8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta opłatą za pusty podjazd w przypadku przewoźnika K-EX oraz GLS.

 

 1. Towary wyłączone z przewozu

 

   1. DHL nie świadczy usług w zakresie organizacji przewozu:
    1. przedmioty, które zostały sklasyfikowane, jako materiał lub towar niebezpieczny lub artykuły zakazane lub zabronione przez IATA, ICAO, ADR, wszelkie stosowne agendy rządowe lub inne kompetentne organizacje,
    2. nie została sporządzona deklaracja celna, gdy jest ona wymagana stosownymi przepisami celnymi,
    3. zawiera towary podrobione,
    4. zwierzęta,
    5. surowe złoto/srebro,
    6. walutę, banderole/ winiety,
    7. zbywalne papiery na okaziciela,
    8. metale i kamienie szlachetne,
    9. prawdziwą broń palną lub imitację broni palnej,
    10. części takiej broni,
    11. broń innego rodzaju,
    12. materiały wybuchowe i amunicję,
    13. szczątki ludzkie,
    14. pornografię lub nielegalne środki odurzające,
    15. zawiera jakikolwiek inny przedmiot, który według DHL nie może być przewożony w sposób bezpieczny lub zgodny z prawem lub opakowanie jest uszkodzone, lub niewłaściwe

 

   1. GLS może odmówić wykonania usługi, jeżeli przesyłka zawiera:
    1. rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Polska,
    2. rzeczy wyłączone z przewozu lotniczego na mocy obowiązujących przepisów prawa w przypadku przemieszczania kombinowanego lotniczo – drogowego,
    3. gotówkę, znaki pieniężne, bony towarowe i inne dokumenty płatnicze, czeki, karty płatnicze i kredytowe, druki akcyzy, papiery wartościowe, metale i kamienie szlachetne oraz wyroby z nich, wyroby jubilerskie, dzieła sztuki i wyroby o wartości artystycznej, antyki, jak i inne rzeczy, których wartość wynika z ich wieku, rzadkości lub cech subiektywnych, przedmioty numizmatyczne i zbiory filatelistyczne, znaki legitymacyjne, w tym bilety, dowody rejestracyjne i związane z nimi naklejki,
    4. dokumenty przetargowe, oferty handlowe, dokumenty księgowe,
    5. telekomunikacyjne karty typu pre – paid oraz aktywacyjne i inne o podobnych funkcjach,
    6. rzeczy przewożone na podstawie dokumentu odprawy celnej czasowej bądź na podstawie karnetu ATA,
    7. przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy,
    8. rzeczy przewożone pod plombą celną,
    9. żywe zwierzęta i rośliny,
    10. towary wymagające temperatury kontrolowanej,
    11. rzeczy łatwo psujące się lub środki spożywcze w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
    12. produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody GLS Poland na wykonanie takiej Usługi,
    13. rzeczy wymagające specjalistycznych badań fitosanitarnych,
    14. materiały łatwopalne i wybuchowe, substancje żrące oraz inne towary wymienione w Konwencji ADR, broń i amunicję,
    15. zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,
    16. organy ludzkie, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego lub zwierzęcego,
    17. rzeczy osobiste i mienie przesiedleńcze,
    18. instrumenty muzyczne smyczkowe i szarpane,
    19. rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne Paczki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp.,
    20. towary wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu (np. przewożenia w określonej pozycji np. poziomo, szkło, ceramika, telewizory, części nadwozia samochodowego, inne towary delikatne),
    21. produkty pochodzenia zwierzęcego o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2009 z 5 marca 2009r.,
    22. rzeczy lub Paczki, których wysyłanie jest zakazane na podstawie jakichkolwiek obowiązujących sankcji prawnych, na przykład z powodu ich zawartości, ze względu na odbiorcę lub państwo do którego lub z którego mają zostać wysłane. Sankcje prawne oznaczają wszelkie przepisy, regulacje, nakazy lub zakazy nakładające jakiekolwiek sankcje (w tym ograniczenia w handlu lub sankcje ekonomiczne) na państwa, osoby fizyczne, osoby prawne lub jakiekolwiek inne jednostki organizacyjne, w tym, lecz nie wyłącznie przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską lub państwa członkowskie Unii Europejskiej.

 

   1. K-EX może odmówić wykonania usługi,
    1. zwłok lub szczątek ludzkich,
    2. pojazdów przewożonych odkrytymi środkami transportu,
    3. dzieła sztuki, przedmioty o znacznej wartości naukowej, kulturalnej, artystycznej
    4. oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych, przedmioty mające wartość kolekcjonerską,
    5. metale i kamienie szlachetne,
    6. materiały promieniotwórcze,
    7. przesyłki uszkodzone lub zdekompletowane w momencie przyjmowania do przewozu,
    8. gotówka, karty prepaid i inne wartości pieniężne, za które uważa się krajowe i zagraniczne znaki pieniężna, bony, czeki, weksle inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę,
    9. nośników zawierających wartości sentymentalne np. pamiętniki oraz inne dokumenty o wartości emocjonalnej oraz sentymentalnej czy kolekcjonerskiej,
    10. rzeczy łatwo psujące się, towary wymagające temperatury kontrolowanej lub innych specjalnych warunków przewozu,
    11. produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody K-EX na wykonanie takiej usługi, nie dotyczy produktów przeznaczonych do obrotu poza aptecznego,
    12. broń i amunicję,
    13. organy ludzkie, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego, chyba, że są
    14. one dopuszczone „Polityką dotyczącą transportu towarów niebezpiecznych w
    15. drogowej sieci kurierskiej K-EX”,
    16. rzeczy przewożone pod plombą celną,
    17. przedmioty, dla których wymagane są oznakowania znakami akcyzy,
    18. mienie przesiedleńcze,
    19. inne rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne przesyłki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp., lub też rzeczy wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu lub użycia środków transportowych nie będących w dyspozycji K-EX;
    20. adresowanych na numery skrytek pocztowych.
    21. przesyłek innych przedmiotów, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi.
    22. w przewozach krajowych przesyłek o znaczeniu strategicznym wyszczególnionych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą towarami, technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.nr 119, poz. 1250 z późniejszymi zmianami).
    23. przesyłek, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego opakowania. K-EX może uzależnić przyjęcie do przewozu rzeczy, których opakowanie nie odpowiada warunkom określonym w regulaminie lub ze śladami uszkodzenia, od zamieszczenia przez Zleceniodawcę/Nadawcę w liście przewozowym odpowiedniego oświadczenia o stanie przesyłki.
    24. przesyłek o wartości deklarowanej powyżej 100.000 zł
    25. których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów,
    26. które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na
    27. urządzenia przewoźnika lub warunki drogowe danej gałęzi transportu nie nadają się do przewozu środkami transportowymi,
    28. niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów, chyba że zostały dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych,
    29. akumulatorów, silników, skrzyni biegów zalanych płynami.

 

   1. DPD może odmówić wykonania usługi, jeżeli:
    1. przesyłka zawiera rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję;
    2. przesyłka zawiera narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje,
    3. przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta;
    4. przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce;
    5. przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,
    6. przesyłka, która ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych,
    7. przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne,
    8. przesyłka, która z mocy ogólnych przepisów prawa nie może być przewożona,
    9. przesyłka zawiera rzeczy wymienione na stronie: www.dpd.com.pl,
    10. przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki,
    11. Zawartość przesyłek wymienionych w lit. a) – j) powyżej stanowią rzeczy wyłączone z przewozu oraz obrotu pocztowego

 

   1. Paczkomaty Inpost nie świadczy usług w zakresie organizacji przewozu:
    1. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Przesyłce Paczkomatowej przedmiotów zakazanych przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przez UPP oraz właściwe przepisy Światowego Związku Pocztowego, a także: przedmiotów pochodzących z przestępstwa, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów wartościowych (biżuterii, antyków, dzieł sztuki itp.)
    2. broni, amunicji i innych materiałów wybuchowych lub łatwopalnych (w tym broni w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji z wyłączeniem: pistoletów hukowych, startowych i alarmowych oraz amunicji do tych pistoletów, o ile nie są bronią palną w rozumieniu tej ustawy oraz o ile Nadawca dostarczy Operatorowi przed nadaniem takiej Przesyłki Paczkomatowej wymagane przez ww. ustawę dokumenty oraz spełni pozostałe warunki realizacji takiej usługi), jak i przedmiotów,
    3. substancji chemicznych lub ich mieszanin oferowanych na rynku (np. tzw. dopalacze), a także środków o właściwościach wybuchowych, łatwopalnych, utleniających, drażniących, żrących, uczulających, rakotwórczych, mutagennych oraz działających szkodliwie na rozrodczość, mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia, życia ludzkiego lub szkody majątkowe, narkotyków i  substancji psychotropowych, artykułów szybko psujących się i wymagających szczególnych warunków transportu (w tym wydzielających woń lub płyn), martwych lub żywych zwierząt i roślin, zwłok ludzkich, organów ludzkich lub/i zwierzęcych.
    4. Powyższe wyliczenie nie ma charakteru wyczerpującego.

 

   1. Inpost Kurier nie świadczy usług w zakresie organizacji przewozu:
    1. Przesyłka pocztowa nie spełnia określonych przez Operatora warunków wymaganych do zawarcia umowy, w szczególności: niedopuszczalne jest umieszczanie w Przesyłce pocztowej:
    2. przedmiotów zakazanych (w tym których przewóz jest zabroniony) przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przez ustawę Prawo pocztowe oraz właściwe przepisy Światowego Związku Pocztowego,
    3. przedmiotów pochodzących z przestępstwa,
    4. pieniędzy,
    5. papierów wartościowych,
    6. przedmiotów wartościowych (w tym biżuterii, antyków, dzieł sztuki, znaków legitymacyjnych itp.),
    7. broni, amunicji i innych materiałów wybuchowych lub łatwopalnych (w tym broni w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. 1999 nr 53 poz. 549) z wyłączeniem: pistoletów hukowych, startowych i alarmowych oraz amunicji do tych pistoletów, o ile nie są bronią palną w rozumieniu tej ustawy oraz, o ile Nadawca dostarczy Operatorowi przed nadaniem takiej Przesyłki pocztowej wymagane przez ww. ustawę dokumenty oraz spełni pozostałe warunki realizacji takiej usługi pocztowej), jak i przedmiotów,
    8. substancji niebezpiecznych w rozumieniu odrębnych przepisów,
    9. substancji chemicznych lub ich mieszanin oferowanych na rynku (np. tzw. dopalacze) w tym o właściwościach wybuchowych, łatwopalnych, utleniających, drażniących, żrących, uczulających, rakotwórczych, mutagennych oraz działających szkodliwie na rozrodczość, mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia, życia ludzkiego lub szkody majątkowe, narkotyków i substancji psychotropowych, artykułów szybko psujących się i wymagających szczególnych warunków transportu (w tym wydzielających woń lub płyn),
    10. martwych lub żywych zwierząt i roślin, zwłok ludzkich, organów ludzkich lub/i zwierzęcych.
    11. Powyższe wyliczenie nie ma charakteru wyczerpującego.

 

   1. ET Logistic nie świadczy usług w zakresie organizacji przewozu:
    1. przesyłek pocztowych,
    2. dokumentów i korespondencji pisemnej w rozumieniu przepisów prawa,
    3. mienia osobistego,
    4. żywych zwierząt,
    5. szczątków ludzkich i zwierzęcych,
    6. środków odurzających, w szczególności narkotyków, substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz leków lub preparatów wymagających specjalnych warunków przewozu,
    7. przesyłek wymagających w przewozie głębokiego mrożenia (przesyłki wymagające temp. poniżej +2ºC), z zastrzeżeniem Krajowego Drogowego Przewozu Cało pojazdowego [FTL Nat] i Międzynarodowego Drogowego Przewozu Cało pojazdowego [FTL Int],
    8. broni i amunicji,
    9. odpadów,
    10. przesyłek wartościowych, w szczególności wartości i środków pieniężnych, znaków legitymacyjnych, papierów wartościowych, wyrobów jubilerskich, dzieł sztuki, antyków, numizmatów, zbiorów kolekcjonerskich,
    11. przesyłek, które wymagają odrębnych zezwoleń, koncesji lub innych decyzji administracyjnych,
    12. przesyłek, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt mających z nimi styczność lub mogą uszkodzić inne towary lub jakikolwiek środek transportu lub narzędzia użyte do ich obsługi, za wyjątkiem przesyłek zawierających Towary Niebezpieczne, których przewóz jest organizowany zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
    13. przesyłek zawierających inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
    14. towarów strategicznych w rozumieniu Ustawy z 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, wraz z późniejszymi zmianami,
    15. przesyłek, których przewóz jest zabroniony przez prawo.

 

 1. Warunki płatności i rozliczenia

 

   1. Każdorazowe złożenie zamówienia, oznacza akceptację obowiązującego cennika i regulaminu.
   2. Rejestracja i prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.
   3. Poprzez Serwis użytkownik składa zlecenie wykonania usługi i jest zobowiązany rozliczyć się zgodnie z cennikiem przypisanym do Konta Użytkownika.
   4. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za usługi:
    1. przelew bankowy na rachunek bankowy
    2. przelew DotPay
    3. ze środków zgromadzonych na Koncie PrePaid
   5. Płatności dokonywane są w polskiej walucie. W momencie zapłaty przy pomocy kanału, umożliwiającego płacenie w innej walucie, wpłata zostaje przewalutowana zgodnie z kursem operatora kanału.
   6. W przypadku złożenia przez Zleceniodawcę Zlecenia, które obejmuje tzw. przesyłkę paletową lub drobnicową, nie będącą paczką kurierską Zlecenie obejmuje:
    1. przyjęcie przesyłki od Zleceniodawcy bezpośrednio przy pojeździe transportowym, przewóz oraz wydanie przesyłki Odbiorcy bezpośrednio przy pojeździe transportowym.
    2. Obowiązkiem nadawcy jest umieszczenie i zapakowanie przesyłki na palecie (Przewoźnik nie dostarcza palety).
   7. W przypadku braku możliwości wykonania usługi nastąpi zwrot zapłaconej opłaty dodatkowej w ramach kolejnej faktury, pomniejszonej o daną kwotę.
   8. Nierozliczone przesyłki mogą być rozliczone każdym kolejnym okresie rozliczeniowym. Jednocześnie Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozliczenia przesyłek w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym.
   9. Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na podany w serwisie adres e-mail. Faktura za wykonanie usługi dostarczana zostanie Zleceniodawcy na adres e-mail, wskazany przy rejestracji. Zmiana adresu e-mail zleceniodawcy w trakcie obowiązywania umowy, powodując niedostarczenie faktury za dany okres, nie zwalnia go od zapłaty za fakturę z danego okresu rozliczeniowego.
   10. Wycena przesyłek nieuwzględnionych w regulaminie odbywa się indywidualnie bez względu na ceny dostępne w Serwisie
   11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do korekty ceny przesyłki nieuwzględnionej w regulaminie w dowolnym cyklu rozliczeniowym

 

 1. Konto PrePaid

 

   1. Klient może działać na zasadzie przedpłaty. Wpłaca określoną kwotę na swoje konto w Serwisie, realizując formularz wpłaty w panelu klienta. Po zaksięgowaniu wpłaty, Użytkownik może w pełni wykorzystać wpłaconą kwotę na Usługi w Serwisie.
   2. Korzystać z niego mogą użytkownicy, posiadający konto w Serwisie.
   3. Użytkownik może doładować konto dowolną kwotą, jednak nie niższą, niż 10 zł.
   4. Doładowanie salda odbywa się przy pomocy formularza doładowania, znajdującego się na szczycie menu, w panelu klienta. Po zaksięgowaniu wpłaty przez Usługodawcę, saldo zostanie powiększone o doładowaną kwotę.
   5. Przelew można wykonać na dwa sposoby:
    1. Przelewem szybkim, realizowanym przez Dotpay. Pieniądze powinny od razu zostać zaksięgowane. Za wykonany przelew naliczana jest prowizja w wysokości 2,5% (nie mniej, niż 50 groszy),
    2. Przelewem bankowym, księgowanie zależy od banku i może nastąpić następnego dnia roboczego.
   6. Użytkownik może w każdym momencie wykorzystać pieniądze na saldzie, bez obawy o stratę ich ważności.
   7. Każde wykorzystanie pieniędzy z Konta Prepaid w celu opłacenia zamówionej usługi, spowoduje natychmiastowe przystąpienie Operatora do realizacji danej usługi.
   8. Wpłacone i niewykorzystane środki mogą zostać w każdej chwili zwrócone. W tym celu Użytkownik powinien wystosować wiadomość e-mail na adres: zwroty@gepardlogistic.com, w której należy zawrzeć:
    1. Kwotę, o której zwrot wnosi Użytkownik ,
    2. Potwierdzenie przelewu za wpłaconą kwotę,
    3. Dane oraz numer konta, na który ma zostać wykonany przelew zwrotny,

Zwrot środków nastąpi w przeciągu 14 dni roboczych.

 

 1. Reklamacje

 

   1. Użytkownik może złożyć reklamację związaną z Usługami, oferowanymi przez Serwis na adres e-mailowy: reklamacje@gepardlogistic.com.
   2. Faktury można reklamować, o nieprawidłowościach prosimy informować poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Można dołączyć dowody potwierdzające zasadność reklamacji.
   3. Reklamacja uszkodzonej przesyłki zawierać powinna:
    1. Protokół szkody,
    2. Dane identyfikacyjne Użytkownika,
    3. Paragon / faktura, potwierdzająca zakup towaru ,
    4. Formularz reklamacyjny – oświadczenie o żądaniach klienta,
    5. Zdjęcia uszkodzonego towaru.
   4. Reklamacja wraz ze wszystkimi dokumentami powinna być złożona w ciągu 7 dni od daty otrzymania przesyłki.
   5. O zmianie statusu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany mailowo.

 

 1. Ochrona danych osobowych Polityka Prywatności

 

Zmiana treści Polityki Prywatności przedstawia się następująco:

 1. O ile nic innego wprost nie wynika z niniejszego dokumentu, poszczególne zwroty mają znaczenie nadane im w treści Regulaminu Serwisu gepardlogistic.com.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników  jest Operator GEPARD IMPORT SP Z O O Zgorzelec 59-900  Warszawska 52/9 (KRS: 0000667323, NIP: 6152051354, REGON: 366743619
 3. , z którym Użytkownicy mogą się kontaktować pod adresem mailowym: kontakt@gepardlogistic.com.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Operatora w celu:
 1. realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu GepardLogistic.com (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. wypełnienia obowiązku prawnego Operatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);
 3. marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu GepardLogistic.com. Dla uzyskania dostępu do usług świadczonych w ramach Serwisu GepardLogistic.com niezbędne jest założenie Konta poprzez podanie adresu e-mail. Uzyskanie dostępu do szerszego zakresu usług Serwisu GepardLogistic.com może wymagać podania następujących danych:
 1. imię;
 2. nazwisko;
 3. numer telefonu komórkowego;
 4. adres kontaktowy;
 5. numer rachunku bankowego;
 6. numer NIP.
 1. Uzyskanie dostępu do usług świadczonych w ramach Serwisu GepardLogistic.com możliwe jest również za pośrednictwem serwisu współpracującego z Serwisem GepardLogistic.com. W takim przypadku utworzenie Konta uwarunkowane jest wyrażeniem zgody na przekazanie przez serwis współpracujący danych osobowych potrzebnych do utworzenia Konta. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu GepardLogistic.com oraz wypełniania obowiązku prawnego będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);
 2. zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;
 3. wypełnienia obowiązku prawnego Operatora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 1. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 2. Operator zapewnia Użytkownikom prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Operatora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
 3. Operator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Operatora jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa.
 4. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane wskazanym przez Operatora podmiotom trzecim w związku z realizowanymi usługami na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu gepardlogistic.com, to jest Przewoźnikom (zgodnie z ust. 13 poniżej), operatorowi płatności (zgodnie z ust. 13 poniżej), a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Operatora, to jest partnerom świadczącym:
 1. usługi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze), dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych,
 2. usługi marketingowe,
 3. usługi windykacyjne,
 4. usługi księgowości, rachunkowości,
 5. usługi doradcze, konsultacyjne.
 1. Dane osobowe Użytkowników, korzystających z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu gepardlogistic.com są przekazywane Przewoźnikom wskazanym każdorazowo przez Użytkowników w procesie zlecania Usługi. Lista Przewoźników wraz z ich pełnymi danymi stanowi punkt 2 regulaminu Serwisu GepardLogistic.com. Przekazanie danych osobowych następuje:
 1. na podstawie umów zawartych pomiędzy Operatorem a Przewoźnikami,
 2. niezwłocznie po wykonaniu przez Użytkownika wszystkich opisanych Regulaminem oraz Regulaminem Przewoźnika działań wymaganych do nadania przesyłki,
 3. w celu obsługi procesu przesłania przesyłki nadanej przez Użytkownika.
 1. Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności on-line za świadczone przez Operatora Usługi, są przekazywane operatorowi płatności spółce Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255. Przekazanie dotyczy danych osobowych Użytkownika niezbędnych do zrealizowania płatności przez Dotpay Sp. z o.o, tj.:
 1. Imię;
 2. Nazwisko;
 3. Adres;
 4. nr konta bankowego;

oraz następuje:

 1. w celu obsługi (zrealizowania) przez Dotpay Sp. z o.o płatności za świadczone usługi lub przekazania Nadawcy środków pobranych przez Przewoźnika z tytułu usługi „za pobraniem” (COD) zgodnie z punktem 6 regulaminu bądź środków przekazywanych przez Przewoźników w wyniku postępowania reklamacyjnego,
 2. niezwłocznie po wyborze przez Użytkownika w Serwisie GepardLogistic.com sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.
 1. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.
 3. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 4. Jeżeli Użytkownik wprowadza w Serwisie gepardlogistic.com dane osób trzecich do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług Operatora, w szczególności zawarcia lub wykonania umowy, zawartej poprzez narzędzia w ramach Serwisu GepardLogistic.com, w zależności od danej sytuacji Użytkownik udostępnia Operatorowi dane osobowe osób trzecich albo powierza przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik oświadcza, że posiada uprawnienie do wprowadzenia danych osób trzecich w Serwisie, na przykład posiada stosowną zgodę osoby trzeciej.
 5. Jeżeli dochodzi do udostępnienia przez Użytkownika danych osobowych osób trzecich, Operator staje się administratorem danych osobowych wobec wprowadzonych danych i w przypadkach przewidzianych przez prawo spełnia wtórny obowiązek informacyjny wobec danych osób pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dotyczą (zgodnie z art. 14 RODO).
 6. Jeżeli dochodzi do powierzenia przez Użytkownika przetwarzania danych osobowych, zastosowanie znajdują punkty od 21 do 26 poniżej, stanowiące umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Użytkownik może skontaktować się z Operatorem celem podjęcia negocjacji i zmiany treści umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Użytkownik powierza Operatorowi, w trybie art. 28 RODO, przetwarzanie danych osobowych w celu wynikającym z wprowadzenia danych osób trzecich przez Użytkownika w Serwisie GepardLogistic.com i w zakresie wynikającym z wprowadzonych danych. Operator może przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym w zdaniu poprzedzającym, w tym w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług określonych Regulaminem Serwisu gepardlogistic.com.
 8. Operator zobowiązuje się
 1. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności RODO;
 2. nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane;
 3. zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych;
 4. do zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;
 5. pomagać Użytkownikowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;
 6. po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwrócić wszelkie dane osobowe lub usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 7. udostępniać Użytkownikowi informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 RODO oraz umożliwiać Użytkownikowi przeprowadzenie audytów po uprzednim uzgodnieniu terminu audytu.
 1. Operator może powierzyć dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika do dalszego przetwarzania podwykonawcom po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika. W przypadku ogólnej zgody na korzystanie z podwykonawcy, Operator poinformuje Użytkownika o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podwykonawcy, dając tym samym Użytkownikowi możliwość wyrażenia uprzedniego sprzeciwu wobec takich zmian. Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, jakie zostały nałożone na Operatora. Podwykonawcami Operatora są podmioty świadczące usługi techniczne m.in. hostingowe, dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, w związku z powierzeniem Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z usług takich podmiotów przez Operatora.
 2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Użytkownika chyba, że obowiązek taki nakłada prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Operator informuje Użytkownika, o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
 3. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych przez Użytkownika danych osobowych Operator, bez zbędnej zwłoki, od wykrycia naruszenia, zgłasza je Użytkownikowi.
 4. Powierzenie przetwarzania zostaje zawarte na czas obowiązywania umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu gepardlogistic.com.
 5. W przypadku uzyskania przez Operatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu gepardlogistic.com niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Operator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 6. Operator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług w ramach Serwisu gepardlogistic.com.
 7. Operator stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników i innych użytkowników Internetu odwiedzających Serwis gepardlogistic.com, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników Internetu z Serwisu gepardlogistic.com. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu gepardlogistic.com, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Plików Cookies stanowiąca zamieszczona pod następującym adresem
 1. Polityka Plików Cookies

 

   1. Usługodawca, w serwisie stosuje mechanizm plików “cookies”, tzw. „ciasteczka”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Stron Internetowych Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia Użytkownika.
   2. Użytkownik może wyłączyć stosowanie plików „cookies” w swojej przeglądarce internetowej. Wyłączenie możliwości zapisu plików „cookies” może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Serwisu i jego podstron.
   3. Mechanizm plików „cookies” w żaden sposób nie ingeruje w urządzenie Użytkownika, nie powoduje zmian w konfiguracji oprogramowania, zainstalowanego na urządzeniu. Nie służy do celów identyfikacyjnych.

 

 1. Rozwiązanie i odstąpienie od umowy

 

   1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy.
   2. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczeniu usług, wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@gepardlogistic.com, która zawierać powinna zgłoszenie stosownego oświadczenia woli.
   3. Rozwiązanie umowy lub jej wypowiedzenie nie odnosi skutku wobec Zleceń przyjętych do realizacji, które zostaną wykonane zgodnie z treścią Regulaminu oraz Regulaminu wybranego przez Zleceniodawcę Przewoźnika.
   4. Rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy przez którąś ze stron, nie zwalnia od obowiązku uregulowania powstałych wcześniej zobowiązań oraz zachowania tajemnicy handlowej.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

   1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Serwisie i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
   2. Regulamin może zostać zmieniony w dowolnym momencie przez Usługodawcę.
   3. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest przedsiębiorca, wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają zapisom Kodeksu Cywilnego.
   4. W przypadku powstania sporu w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.